Decizii adoptate

DataDescriere 
2021.02.22Decizie Nr 1/18 Cu Privire la соrеlаrеа bugetului соm. Pașсаni сu рrеvеdеrilе Legii Ьugеtului de Stat ре аnul 202l.Vizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/17 Cu privire la aprobarea planului urbanistic zonalVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/16 Cu privire la examinarea Raportului de activitate a ÎM Salubritate pentru anul 2020Vizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/14 Cu privire la alocarea mijloacelor financiareVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/12 Cu privire la ехаmiпаrеа demersurilorVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/11 Cu privire la ехаminаrеа Raportului de activitate а grădiniței-сrеșă ,,Lăstăraș,,pеntru аnul 2020Vizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/10 Cu privire la ехаminаrеа Raportului de activitate а grădiniței-сrеșă ,,Îngeraș,,pеntru аnul 2020Vizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/9 Cu privire la examinarea Raportului anualVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/8 Cu privire la formarea unui bun imobil prin separareVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/7 Cu privire la inițiеrеа procedurii de delimitare а uпоr bunuri imobile.Vizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/6 Сu privire la modificarea ordinului de repartiție a spațiului locativVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/5 Сu privire la alocarea mijloacelor bănești din fodul de rezervăVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/4 Сu privire la autorizarea schimbarii modului de folosințăVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/3 Сu privire la ореrаrеа unоr modificări în decizia пr. 514 din 12.12.2019 сu privire la арrоЬаrеа mărimii îndemnizațieiVizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/2 Cu privire la арrоЬаrеа Soldului disponibil ре аn. 2020 la data de 01.01.2021 și аlосаrеа unоr mijloace băпеști.Vizualizare
2021.02.22Decizie Nr 1/1 Cu privire la executarea bugetului com. Pașcani pe an.2020Vizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/1 Сu privire la арrоЬаrеа bugetului соmuпеiVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/2 Cu privire la stabilirea cotelor impozituluiVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/3 Сu privire а арrоЬаrеа și рuпеrеа în aplicare a taxelor locale pentru an. 2021Vizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/4 Cu privire la aprobarea bugetului din 15.12.2020Vizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/5 Сu Privire la арrоЬаrеа рrоgrаmului de activitate а Consiliului соmuпаl Pașcani și а РrimăriеiVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/6 Сu privire la unele acțiuni ce țin de organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici a PrimărieiVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/7 Cu privire la арrоbаrеа mărimii plăților репtru emiterea certificatelor de urbапism și autorizațiilor de construire-desființare репtru аn.202l de сătrе РrimăriVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/8 Cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale ale angajaților instituțiilor publice finanțate de la bugetul local pentru anul 2021Vizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/9 Cu privire la indeplinirea atribuțiilor secretarului consiliului comunal PașcaniVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/10 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a premiilorVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/11 Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar la data de 01.01.2021Vizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/12 Сu рrivirе la аргоЬаrеа Regulamentului numărului-limită ргiviпd al autoturismeloг de sеrviсiuVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/13 Сu рrivirе la аргоЬаrеа Planului urbanistic zonal pentru valorficarea terenuluiVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/14 Сu privire la арrоЬаrеа statelor de реrsопаl a I.M Gospodăria Locativă Соmuпаlă din s.Роrumbеni pentru 2021Vizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/15 Сu privire la арrоЬаrеа statelor de реrsопаl a I.M SalubritateVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/16 Сu privire la abrogarea deciziei nr.3/9 din 03.09.2020Vizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/17 Сu privire la aprobarea efectivului si a statelor de personal Primăriei PașcaniVizualizare
2020.12.15Decizie Nr 5/18 Сu рrivirе la inițierea luсrărilоr de delimitare а tеrепurilоr proprietate рuЬliсă.Vizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/10 Сu privire la ореrаrеа uпоr mоdifiсări Vizualizare
2020.11.06Decizie Nr 4/9 Cu privire la examinarea demersuluiVizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/8 Cu privire la examinarea demersuluiVizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/7 Cu privire la examinarea demersuluiVizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/6 Cu privire la inițierea formării unor bunuri imobileVizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/5 Cu privire la anularea planurilor geometriceVizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/4 Cu privire la alocarea mijloacelor banești din fondul de rezervăVizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/3 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuriVizualizare
2020.11.06Decizie nr 4/2 Cu privire la modificarea bugetului com.Pașcani pe an 2020 și alocarea unor mijloace băneștiVizualizare
2020.11.06Decizie Nr 4/1 Cu privire la examinarea demersului gradiniteiVizualizare
2020.09.03 Decizia Nr 3/1 cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului сom. Paşcani.Vizualizare
2020.05.22Decizia Nr 2 Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare pentru vînzarea terenului cu nr. cadastral 147107002 şi S – 2,1956 ha .Vizualizare
2020.05.20Decizie Nr 2/1 cu privire la modificarea bugetului com.Paşcani pe an.2020 şi alocarea unor mijloace băneşti.Vizualizare
2020.03.23Decizia Nr 2/1 Cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani pe an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești.Vizualizare
2020.03.23Decizia Nr 2 cu privire la aprobarea dispoziţiei nr. 10 A/B /2020 Cu privire la aprobarea punctului de conducere
a primăriei com. Paşcani pentru anul 2020.
Vizualizare
2020.03.23Decizia Nr 2 cu privire la corelarea bugetului com. Paşcani cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2020.Vizualizare
2020.03.09Decizia Nr 3 cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului com. Paşcani .Vizualizare
2020.02.21Decizia Nr 1/1 cu privire la executarea bugetului com.Paşcani pe an. 2019 Vizualizare
2020.02.16Decizia Nr 1 cu privire la examinarea solicitării Ministerului Educaţiei ,Culturii şi Cercetarii al Republicii MoldovaVizualizare
2020.02.16Decizia Nr 1 cu privire la examinarea solicitării Ministerului Educaţiei ,Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.Vizualizare
2020.02.16Decizia Nr 2/1 cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani pe an. 2020 și alocarea unor mijloace bănești.Vizualizare
2020.02.03Decizia Nr 1/1 cu privire la executarea bugetului com.Paşcani pe an.2019Vizualizare
2020.02.03Decizia Nr 1Cu privire la executarea bugetului com.Paşcani ре аn. 2019,Vizualizare
2019.12.12 Decizia Nr 5/1 cu privire lарrоbаrеа Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului local Paşcani.Vizualizare
2019.12.12 Decizia Nr 5/1 Cu privire la рrоbаrеа Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului local Paşcani.Vizualizare
2019.11.22Decizia cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului local PaşcaniVizualizare
2019.11.22Decizia Nr 2 Cu privire Ia арrоbаrеа şi punerea în aplicare а taxelor locale реntru аnul 2020Vizualizare
2019.11.22Decizia Nr 3 Сu privire la modificarea bugetului соm. Paşcani ре аn.2019 qi аlосаrеа unor mijloace băneştiVizualizare
2019.11.05Decizia 1/1 cu cu privire la rezultatele alegerilor generale din 20.10.2019 în Circumscripţia electorală comunală Paşcani nr.12/21,validarea mandatelor consilierilor aleşi şi constituirea Consiliului comunal Paşcani de legislatura XXVIVizualizare
2019.11.05Decizia Nr. 01/03 cu privire la constituirea comisiilor de specialitate şi а uпоr comisii de luсruVizualizare
2019.08.31Decizia Nr 04.09 cu privirea la corelarea bugetului com.Paşcani cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2019Vizualizare
2019.08.31Decizia nr 04/01 cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 03/10 din 18.06.2019 cu privire la stabilirea hotarului intravilanului localităţii sat.Porumbeni ,r.CriuleniVizualizare
2019.08.31Decizia Nr 04/02 cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa organelor din com.Paşcani pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019Vizualizare
2019.08.31Decizia Nr 04/07 cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă.Vizualizare
2019.08.31Decizia Nr 04/08 cu privire la examinarea cererii cet. xxxxxVizualizare
2019.08.31Decizia Nr 4/10 cu privire la examinarea procesului verbal nr. 1 din 24.08.2019Vizualizare
2019.08.31Decizia Nr 05/04 cu privirea la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri Vizualizare
2019.08.31Decizie Nr 04/06 cu privire la modificarea bugetului com.Paşcani pe an.2019 şi alocarea unor mijloace băneştiVizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/01 Cu privire la modificarea bugetului соm. Paşcani ре аn. 2019 şi alocarea unоr mijloace băneşti.Vizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/02 Cu privire la аlосаrеа mijloacelor băneşti din fondul de rеzervă.Vizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/06 Cu privire la ореrаrеа unоr modificări şi соmрlеtări
in decizia nr. 01/17 din 29.03.2019 Сч privire la арrоbаrеа
statelor de personal ale i.M.G.L.C.,,Porumbeni,, .
Vizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/07 cu privire la excluderea persoanelor din membri ÎP "Berpalox" şi includerea noilor membri Vizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/08 cu privire la vînzarea-cumpărarea loturilor pomicol din Î.P"Berpalox"Vizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/09 cu privire la modificarea domeniului şi а modului de folosinţă а bunului imobil сu nr.cadastral 3147113219 şi S- 0,2074 ha.Vizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/10 cu privire la stabilirea hotarului intravilanului localităţii sat.Porumbeni ,rl.Criuleni.Vizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/11 cu privire acordarea indemnizaţiei uniceVizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/12 cu privire la transmiterea în comodatVizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/13 cu la darea în locaţiuneVizualizare
2019.06.18Decizia Nr 03/14 cu privire la iniţierea formării unui bun imobilVizualizare
2019.04.16Decizia Nr 02 ,,Сu privire la iniţierea subproiectului
,,Pavarea curţii instituţiei grădiniţei-creşă,, Îngeraş,,
din s. Paşcani , rl. Criuleni,, .
Vizualizare
2019.04.16Decizia Nr 02/01 Cu privire la modificarea bugetului соm. Paşcani ре an. 2019 şi аlосаrеа unоr mijloace băneşti.Vizualizare
2019.04.16Decizia Nr 02/03 Cu privire la desеmпаrea membrilor consiliului de administraţie şi а comisiei de cenzori ale i.M. G.L.С,,Роrumbеni,,.Vizualizare
2019.04.16Decizia Nr 02/04 cu privire la examiпаrea cererii cet.Vizualizare
2019.04.16Decizia Nr 02/05 Сuч privire la efectuarea lucrărilor de iluminare stradală.
2019.04.16Decizia Nr 02/06 cu рrivirе la ехаminаrea сеrerii cet.Vizualizare
2019.04.16Decizia Nr 02/07 Cu privire la inifierea subproiectului "Pavarea curţii instituţiei grădiniţei-creşă "Îngeraş" din s.Paşcani ,rl. Criuleni ".Vizualizare
2019.04.16Decizia Nr 02/08 cu privire la acccptarea cu titlu gratuit а uпоr bunuri imobile.Vizualizare
2019.04.11 Decizia Nr 02 cu privire la efeсtuаrеа lucrărilоr de iluminare stradală.Vizualizare
2019.04.10Decizia Nr 02 cu privire la examiпаrea сеrerii cet. XXXXX.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/01 cu privire la аlосаrea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/02 cu privire la proiectarea şi construcţia gimnaziului Paşcani şi a sălii de sport.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/03 Cu privire la transmiterea uпоr bunuri.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/04 Сu privire la radierea uпоr bunuri imobile.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/05 сu privire la iniţierea fоrmării uпоr bunuri imobile.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/06 Сu privire la excludеrea реrsоanelоr din membrii ÎP,,Вerpalох,, şi includerea noilor membri.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/07 Сu privire la арrоbаrea Аcоrdului de cooperаre întrе municipiul Paşcani din judeţul Iaşi, Romania şi comuna Paşcani, raionul Criuleni , Republica Moldova.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/07 cu privire la Aordului de cooperare între Muncipiul Paşcani din Judeţul Iaşi ,Romania şi comuna Paşcani ,raionul Criuleni ,Republica Moldova.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/08 cu privire la opеrаrea unоr mоdifiсări şi completări în decizia nr.2/05 din 20.07.2007 ,, Cu privire la aprobarea listei străzilоr în соmunа Paşcani ,, .Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/09 Cu рrivirе la trаsmiterea în comodat а unоr
bunuri imobile consiliului raional Criuleni.
Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/10 cu privire la aborgarea deciziilor.Vizualizare
2019.03.29 Decizia Nr 01/11 cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei comunei Paşcani . Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/13 Cu Privire la exрunerea la licitaţie репtru darea în аrеndă а unui teren din comuna Paşcani, rаiоnul CriuleniVizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/14 cu privire la exрunеrea la licitaţie pentru vînzarea-сumрărаrea сu nr. terenului cadastral З147116156 cu S - О,2939 ha.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/15 cu privirea la examinarea cererii cet.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/16 cu privire la examinare prespricţiei nr. 27-10-12/232 din 12.03.2019.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/17 cu privirea la aprobarea statelor de personal ale Î.M.G.L.C."Porumbeni".Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/19 cu privire la operarea unor modificiri în decizia nr. 01/03 din 08.07.2015 ,, Cu privire la consituirea comisiilor de specialitate,,.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/20 Cu privire la expunerea la licitaţie репtru vînzare -сumpărare
terenului сu nr. cadastral 3147110193 сu S - 0,0116 ha.
Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/21 Cu privire la fоrmаreа unui bun imobil prin comasare.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/22 Сu privire la executarea bugetului com.Paşcani ре аn. 20l8.Vizualizare
2019.03.29Decizia Nr 01/23 Сu privire la modificarea bugetului соm. Paşcani ре an. 2019 şi аlосаrea unor mijloace băneşti.Vizualizare
2019.03.29Decizie Nr 01/12 Сu privire la scutirea de plata а impozitului funciar aferent terenurilor destinate fîneţilor şi pădurilor.Vizualizare
2019.01.01Decizia cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2019 în a doua lectură.Vizualizare
2019Decizia Nr 1 cu privire la expunerea la licitaţie pentru vinzarea -сumpărarea terenului сч nr. cadastral 3147110193 сч S - 0,0116 ha.Vizualizare
2019Decizia Nr 1 Cu privire la modificarea bugetului соm. Paşcani ре аn. 2019 şi alocarea unоr mijloace băneşti.Vizualizare
2019Decizia Nr 1 cu privire la operarea uпоr modificiri in decizia nr. 01/03 din 08.07.2015 ,, Cu privire la consituirea comisiilor de specialitate",Vizualizare
2019Decizia Nr 2 cu privire la examinаrea сеrerii cet.Vizualizare
2019Decizia Nr 4 cu privire la modificarea bugetului com. Paşcani ре аn. 2019 şi alocarea unоr mijloace băneşti.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/01 cu privire la executаrea bugetului соm. Paşcani рe 9 luni ale an. 2018.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/02 cu privire la арrobаrea bugetului соmuпеi Paşcani репtru anul 2019 in primа lectură.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/03 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2019.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/04 Сu privire la aprobarea şi punere în арlicare а taxelor locale pentru anul 2019.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/05 cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2019 în doua lecturi.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/06 Сu privire la арrоbаrea Programului de activitate а consiliului соm. Paşcani şi а primăriei соm.Paşcani pentru аn. 2019.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/07 cu privire la unele acţiuni се ţin de organizarea şi desfăşurarea prоcesului de evaluaer anuală a performanţelor profesionale funcţionarilor publici a primăriei c.Paşcani.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/08 cu privire la арrоbаrra mărimei plăţilоr репtru emiterea certificatelor de urbanism şi а аutorizaţiilor de соnstruire /desfiinţare pentru аn. 2016 de către Primăria com.Paşcani.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/09 cu privire la programarea concediului de odihnă anual a primarului comunei Paşcani pentru an.2019.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/10 cu privire la îndeplinirea аtribuţiilоr seсrсtаrului consiliului соmunаl Paşcani.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/11 cu privire la fondarea Înterprinderii Municipale "SALUBRITATE".Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/12 сu privire la vînzarea-сumрărаrea lоturilоr pomicole din Î. P,, Berpalох''.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/13 cu privire la operаrea unor modificări in decizia nr. 05/05 din 21.09.2018 ,, Cu privire la аnulаrea planurilor cadastrale а unоr terenuri.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/14 cu privire la арrоbаrea Regulamentului privind procedurile de infоrmаre, consultare şi participare în procesul decizional.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/14 cu privire la арrobarea Regulamentului privind procedurile de informаre, consultare şi participare în procesul decizional.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/15 cu privire la propunerea reparaţiei sectorului de drum din comuna Paşcani ,raionul Criuleni.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/16 cu privire la radierea bunului imobil cu nr. cadastral 3147106002 şi S-0,22 ha.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/17 cu privire la examinarea cererii cet.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/18 cu privire la examinarea cererii.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/19 cu privire la aprobarea cadastrului funciar la data de 01.01.2019.
Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/21 cu privirea la aprobarea dispoziţiei financiare nr.44 A/B din 22.11.2018 "Cu privire la redestribuirea mijloacelor financiare ".Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/22 cu privire la exculderea persoanelor din membrii ÎP"Berpalox", şi includerea noilor membri .Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/23 Cu privire la арrobarea punctului de соnduсеre а primăriei com. Paşcani pentru аnul 2019.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/24 cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Paşcani.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/25 cu privire la acordarea ajutorului material.Vizualizare
2018.12.13Decizia Nr 06/26 cu privire la acordаrea premiului unic.Vizualizare
2018.12.02Decizie cu privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei com.Paşcani pentru anul 2019.Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 1 cu privire la executarea bugetului com. Paşcani pe 9 luni ale an. 2018.Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la aplicarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019 .Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 06 cu privire la aplicarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019 .Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2019 în a doua lectură . href="http://pascanimd.md/wp-content/uploads/2020/10/2018.11.21-DECIZIE-nr-5.pdf">Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 cu privire la aprobarea cadastrului funciar la data de 01.01.2019.Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la aprobarea mărimei plăţilor pentru emiterea
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire /desfiinţare pentru an. 2019 de către Primăria com. Paşcani.
Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului
com. Pașcani şi a Primăriei com. Pașcani pentru an .2019.
Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 cu privire la examinarea cererii cet. Ursu Pavel .Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 cu privire la examinarea cererii SRL,,Alex Service Cass .Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 cu privire la examinarea schemei teren aferent (studiu de fundamentare) proiect nr. 122/2018.Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la fondarea Întreprinderii Municipale ,, SALUBRITATE ”.Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la îndeplinirea atribuţiilor secretarului consiliului com. Paşcani.Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 05/05 din 21.09.2018 ,, Cu privire la anualarea planurilor cadastrale a unor terenuri ,,Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la programarea concediului de odihnă anual a primarului comunei Paşcani pentru an. 2019.Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la radierea bunului imobil cu nr. cadastral 3147106002 şi S- 0, 2305 ha .Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019.Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019Vizualizare
2018.11.21 Decizia Nr 6 cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea
procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici a primăriei c. Paşcani.
Vizualizare
2018.11.21Decizia Nr 6 cu privire la vînzarea-cumpărarea loturilor pomicole din Î. P,, Berpalox”.Vizualizare
2018.11.21Decizie cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2019 în prima lectură.Vizualizare
2018.11.21Decizie cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru anul 2019 în prima lectură.Vizualizare
2018.11.21 Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional.Vizualizare
2018.11.21Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional.Vizualizare
2018.11.21Decizie cu privire la propunerea reparației sectorului de drum din comuna Paşcani , raionul Criuleni .Vizualizare
2018.11.21Decizie cu privire la propunerea reparației sectorului de drum din comuna Paşcani , raionul Criuleni .Vizualizare
2018Decizia Nr 04 cu privire la examinarea cererii cet.XXXXX.Vizualizare
2018Decizia Nr 06 cu privire la desemnаrea canditialurilor реntru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în соmponenţа birоurilоr eleclorale alc secţiilor
de votare din соmunа Paşcani .
Vizualizare
2018Decizia Nr 06 cu privire la exluderea реrsoanelоr din membrii ÎP "Berpalox" şi includerea noilor membri.Vizualizare
2018Decizie cu privire la executarea bugetului com. Paşcani pe 9 luni ale an. 2018.Vizualizare