Proiecte de decizii


PROIECTE DE DECIZII PENTRU SEDINȚA ORDINARĂ NR. 6 DIN 13 DECEMBRIE 2018

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

                                                                                                                               Proiect

D E C I Z I E  Nr. ____

din _________.2018

 

Cu privire la executarea bugetului

com. Paşcani pe 9 luni ale an. 2018.

 

Examinînd raportul cu privire la executarea bugetului com. Paşcani pe 9 luni a an. 2018, în conformitate cu art.:14; art. 19(4); art. 22(1) și 29 (1) lit.e) ale  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 31 al Legii cu privire la finanţele publice nr. 397-XV din 16.10.2003,  Legea nr. 181 din 25.07.2014 “Finananțele publice și responsabilității bugetar-fiscale”, avizul comisiei de specialitate, consiliul c. Paşcani

DECIDE:

1.Se ia act de Raportul primarului com. Paşcani privind  executarea bugetului bugetului

com. Paşcani  pe 9 luni ale an. 2018, conform anexei (se anexează).

 1. Se aprobă executarea bugetului com. Paşcani pe perioada a 9 luni a an. 2018 la partea de venitur în sumă de: 6863926,77  m/l şi la cheltuieli în sumă de: 6167909, 01 m/l.
 2. Aparatul primăriei :

3/1. Primarul comunei Paşcani

va:

– întreprinde măsuri pentru reducerea datoriilor creditoare, neadmiterea imobilizării mijloacelor financiare în datorii debitoare în procesul de executare a bugetului com. Paşcani;

– finanțarea cheltuielelor justificate pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul local din încasările reale ale veniturilor și a transferurilor primite de la bugetul de stat cu destinație specială

3/2. Specialiştii în domeniul perceperii fiscale și problemelor funciare:

– vor întreprinde măsurile necesare în scopul reducerii restanţelor de la arendaşii/ locatarii/

contribuabilii din teritoriul com. Paşcani, admise faţă de bugetul local.

 1. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie primarului.

 

Preşedinte al şedinţei,          _____________     _______________

Secreatrul consiliului local, _____________    Răileanu Rodica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

La decizia consiliului nr. ____ din _____.2018

 

RAPORT

cu privire la executarea bugetului com. Paşcani  pe perioada a 9 luni a an. 2018.

 

Pentru perioada a 9 luni ale an. 2018, activitatea economico-financiară a autorităţii publice locale a fost îndreptată întru executarea atribuţiilor  funcţionale, realizarea planurilor de acţiuni de bază ale instituţiilor din teritoriul com. Paşcani în conformitate cu prevederile Legii bugetului de Stat pe an. 2018 şi ale Legii „Privind finanţele publice locale”.

Pentru an. 2018  au fost preconizate venituri în sumă de  9523,0  mii/lei, inclusiv:

– Venituri propriii                                       5232,0 mii/lei;

– transferuri                                                 4291,0  mii/lei;

– mijloace speciale                                       – mii/lei.

În rezultat, pe parcursul a 9 luni a anului 2018  în bugetul local au fost încasate venituri curente în sumă de  6863,9 mii/lei sau cu  72 % la sută faţă de planul precizat  către suma  anuală  precizată în buget.

Transferurile  primite pentru cheltuielile curente de la bugetul de  stat  constituie: 2719,6  mii/lei, sau   63,4 % faţă de  suma anuală precizată.

Mijloace speciale au fost  încasate în sumă de :___–_ mii/lei sau  __–__  %  faţă de planul  precizat  anual: ___–__ mii/lei.

Mijloacele băneşti de la vînzarea terenurilor constituie: 463,3 mii/lei.

Cheltuielele  de bază a bugetului com. Paşcani  pe parcursul a 9 luni a anului 2018  au constituit: 6167,9 mii/lei, planul precizat pe anul 2018 cifrînduse la: 9523,0 mii/lei sau:  64,7 la sută faţă de plan.

Restanţele contribuabililor din teritoriul c. Paşcani  admise faţă de bugetul local la situaţia din  01.10. 2018 constituie:  13200  mii/lei.

La situaţia din 01.10.2018  datoriile creditoare ale primăriei c. Paşcani faţă de furnizori constituie: 590,7 mii/lei, datoriile debitoare  constituie: 50,8 mii/lei.

Pe parcursul  a 9 luni a anului 2018 prioritar pentru autoritatea executivă a fost asigurarea funcţionării eficiente a instituţiilor bugetare din localitate, onorarea obligaţiunilor faţă de angajaţii  bugetari  prin achitarea salariilor  acestora  în sumă de:  1823259,10 mii/lei; faţă de furnizorii de resurse termoenergetice în sumă de: 364185,24 mii/lei şi alimentaţie în sumă de 319462,14 mii/lei.

 

 

Primar, ______________ Vasile Gîrbea

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

 

D E C I Z I E  Nr. ____

din _________.2018

 

Cu privire la aprobarea bugetului comunei

Paşcani pentru anul 2019 în prima lectură.

 

În scopul exercitării sistematice a  activităţilor şi sarcinilor statutare ale autoritățiilor administrației publice locale conform prevederilor legislației în vigoare,  în conformitate cu art.: 14(2) lit. n); 19(4) şi  22(1) a  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 21 a Legii cu privire la finanţele publice nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate, Consiliul com. Paşcani

DECIDE:

 1. Se aprobă bugetul com. Paşcani pentru anul 2019 în prima lectură la „venituri” şi „cheltuieli” în sumă de  10982,8  mii lei.
 2. Controlul executării prezentei decizi se atribuie primarului.

 

Preşedinte al şedinţei,          ________________   ________________

Secretarul consiliului local, ________________    Rodica RĂILEANU

 

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

PRIMĂRIA COMUNEI

PAŞCANI

Республика Молдова

Криуленский район

ПРИМЭРИЯКОММУНЫ

ПАШКАНЬ

________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

Proiect

                                                                 DECIZIE 

Nr. 06/                                                                                                                                    din

Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului pe bunurile imobiliare și
impozitului funciar  pentru anul
2019

În conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997; Legea pentru punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XV din 16 iunie 2000, cu modificările și completările ulterioare; Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006, avizul comisiei de specialitate comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul comunal Pașcani

DECIDE :

 1. Se aprobă cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar pe teritoriul comunei pașcani pentru anul 2019, conform anexei nr.1 (se anexează).
 2. Prezenta decizie pentru îndeplinire ,se atribuie dnei E. Ciorici, specialist.
 3. Controlul îndeplinirii prevederilor  prezentei decizii se atribuie primarului com.Pașcani,

dl.V. Gîrbea.

 

Președinte al ședinței

Secretarul consiliului local                                                  Răileanu Rodica

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

La decizia consiliului nr.        din       2018

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pe teritoriul

                                                 comunei pașcani pentru anul 2019

Nr. d/o Obiectele impunerii Cotele concrete
I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal

Bunurile imobiliare, inclusiv:
1. cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale terenuri aferente acestor bunuri);  0,1 %
2. garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate;  0,1 %
3. loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele.  0,1 %
4. Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele 0.1 %
5. Bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele. 0,3%
II Cotele concrete la impozitul funciar

pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform  Anexei nr. 1la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

6.

 

Terenurile cu destinație agricolă:

1) toate terenurile, altele decît cele destinate fînețelor și pășunilor:

a)care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

 

 

1.5 lei

 110 lei
2) Terenurile destinate fînețelor și pășunilor:

a)care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

 

0.75 lei

 55 lei
3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri ect.) 115 lei
7. Terenurile din intravilan, inclusiv:

1)      terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturi de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile publice locale ca loturi de pe lingă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri în intravilan (grădini))

–         în localitățile rurale;

 

 

 

 

 

1 leu

2)      terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate (grădini):

–         oraşe

–         municipii, oraşe-rezidente

 

 

3)      terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.  

10 lei

8.

 

Terenurile din extravilan, inclusiv:

1)      terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pămînturile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii  estimate;

 

350 lei

2)       terenurile altele decît cele specificate la alin. 1), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.  

70 lei

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie

neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

9. Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă,garajele, construcţiile amplasate pe terenurile loturilor întovărăşirilor pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a)      pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de

întreprinzător

b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

 

 

 

0.1%

 0,1%
10. Pentru bunurile imobiliare, alte decît cele specificate în pct. 9 și pct.11, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a)      pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

 

b)      persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

 

 

0,3%

 0,3%
11. Bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a)

 

0,1%

 0,1%
Nota: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depășește 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcție de suprafața totală, după cum urmează:

– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

– peste 300 m2 – de 15 ori.

Construcție principală – construcție înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are destinație de locuință şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.

 

 

Președinte al ședinței

Secretarul consiliului local                                                  Răileanu Rodica

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

PRIMĂRIA COMUNEI

PAŞCANI

Республика Молдова

Криуленский район

ПРИМЭРИЯКОММУНЫ

ПАШКАНЬ

________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

proiect

DECIZIE

 Nr.06                                                                                                                        din

Cu privire la aplicarea și punerea

în aplicare a taxelor locale pentru

anul 2019 .

În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,Legea privind reglementarea prin autorizarea activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011,Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010,Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărîrea Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Hotărîrea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 672  din  19.06.98, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006, avizul comisiei de specialitate comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe,Consiliul  comunal

DECIDE:

1.Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu excepţia taxei pentru unităţile comercale şi/sau de prestări servicii precum şi taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelorşi satelor (comunelor) şi cotele acestora,  (conform anexei nr.1);

2.Se stabileşte taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări serviciişi cotele acesteia, conform (anexei nr.2);

3.Se stabileşte taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor  şi satelor ( comunelor) şi cotele acesteia, conform (anexei nr.3);

4.Subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau  de prestări servicii aprobate în teritoriul primăriei com. Paşcani,  care  vor înregistra subdiviziunile pe parcursul an. 2019, se va stabili  taxa pentru unităţile comerciale şi /sau  de prestări servicii anuală în mărime de 4 mii lei (cu achitarea taxei respective – pentru perioada de activitate).

5.Se stabileşte programul de activitate pentru unităţile de comerţ din teritoriul primăriei com. Paşcani între orele 6.00 -22.00 .

6.Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmeazăa fi adusă la cunoştinţă contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

7.Comisia pentru „Buget, Economie şi Finanţe”, va ţine la control îndeplinirea prevederilor prezentei decizii.

8.Primarul .va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

Preşedinte al şedinţei   .      Secretar al Consiliului local                                                Răileanu Rodica

 

 

Anexă Nr. 1

la decizia consiliului nr. ____ din ________2018

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2019

pe teritoriul comunei Pașcani..

Nr
d/o
Denumirea taxelor Cota taxei de bază

 

(în lei/,%  pentru anul calendaristic)

Înlesnirile fiscale conform art.296 din Codul fiscal, (suplimentar celor stabilite prin art. 295,CF)
1. Taxa pentru amenajarea teritoriului 150 Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)și membrii lorlor care nu desfășoară  activitate.  
2 Taxa pentru parcare  4,5 pentru fiecare metru patrat X
3 Taxa pentru dispozitivele publicitare 680 pentru fiecare metru patrat X
4 Taxa pentru cazare 3% X

 

Secretarul Consiliului local,                                                           Răileanu Rodica

 

Anexă Nr. 2

la decizia consiliului nr.       din                   2018

 

Magazine,care comercializează oricare din următoarele produse: produse alimentare, mărfuri de uz casnic, mărfuri industriale,  mărfuri de construcție, produse cosmetice, băuturi, tutun

 

Cotele taxei  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

Nr d/o Tipul obiectului de comerț și/sau obiectului de prestări servicii Cota taxei de bază pentru unitatea de comerţ/de prestări servicii

(în lei  pentru anul calenda

ristic)

1 Comerț ambulant 3 000
2 Gherete pentru comercializarea semințelor agricole 6000
3 Gherete pentru comercializarea legumelor, fructelor, flori, plante, semințeși îngrășăminte 4000
4. Magazin alimentar Mini-Marchet 8000
5. Magazin specializat (produse din carne, salamuri) 6000
6. Magazin alimentar 3000
7. Magazin-bar 3000
8. Magazin (P) 3000
9. Magazin și bar 3000
10. Magazin specializat în dulciuri 4000
11. Bar 4000
12. Unitate de alimentație publică 3000
13. Cultivarea și comercializarea ciupercilor 5 000
14. Băi, saune 2000
15. Restaurante, săli pentru petrecerea ceremoniilor 17000
16. Comercializarea  și fabricarea produselor zaharoase de cofetărie 6000
17. Fabricarea și comercializarea medicamentelor 25000
18. Comerțul medicamentelor prin intermediuldepozitului 6000
19. Producerea și comercializarea obiectelor din beton, ciment și ipsos 4500

Note:

1.Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se aplică:

 • În cazul unităţilor de comerţ cu amănuntul, în funcţie de: tipul obiectelor;suprafaţa comercială şi/sau pentru o unitate de comerţ; locul amplasării unităţii de comerţ;tipul sau categoria mărfurilor realizate; programul de activitate;
 • În cazul unităţilorde comerţ cu ridicata, în funcţie de: suprafaţa totală a încăperii pentru depozitarea; locul amplasării unităţii de comerţ; tipul sau categoria mărfurilor realizate; programul de activitate;
 • În cazul unităților de alimentație publică, în funcţie de: tipul obiectelor; numărul de locuri/suprafaţa comercială/pentru o unitate; locul amplasării; programul de activitate;
 • În cazul unitățilorde prestări servicii, în funcţie de:tipul obiectelor;suprafaţa totală şi/sau pentru o unitate de prestări servicii; locul amplasării unităţii; tipul serviciilor prestate; programul de activitate;

 

Președinte  al ședinței

Secretarul Consiliului local                                                            Răileanu Rodica

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

D E C I Z I E  Nr. ____

din _________.2018

Cu privire la aprobarea bugetului

comunei Paşcani  pentru anul 2019  în a doua lectură .

În scopul exercitării sistematice a  activităţilor şi sarcinilor statutare ale autoritățiilor administrației publice locale conform prevederilor legislației în vigoare,  în conformitate cu art.: 14(2) lit. n); 19(4) şi  22(1) a  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 21 a Legii cu privire la finanţele publice nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”, Consiliul comunal Paşcani

DECIDE:

1.Se aprobă bugetul comunei Paşcani pentru anul 2019 la venituri şi cheltuieli în sumă de 10982,8  mii lei.

2.Se aprobă:

2.1.Sinteza veniturilor, cheltuielelor şi surselor de finanţare a bugetului com. Paşcani pentru an.       2019 (anexa nr. 1);

2.2.Cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului comunei Paşcani în sumă de 4501,2 mii lei;

2.3. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului local în mărime de 220,0 mii lei;

2.4.Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al comunei Paşcani şi utilizarea mijloacelor acestui fond (anexa nr. 2)

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local (anexa nr. 3);

2.6. Mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică finanţată de la bugetul local (anexa 4);

2.7.Efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul local (anexa nr. 5);

2.8.Parcursul-limită anual pentru  autoturismele de serviciu a  primăriei:36700 mii km.

3.Se stabilesc ca prioritate, cheltuielile bugetare pentru remunerarea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, plata alimentaţiei, medicamentelor, resurselor energetice, apă şi canalizare.

4.Datoriile creditoare existente la 01 ianuarie 2019 ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul local,  vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2019.

5.Se  autorizează ordonatorul principal de credite de comun cu conducătorii de instituţii, să efectuieze  în caz de necesitate  modificări în devizele de cheltuieli aprobate pentru instituţiile subordonate în limita alocaţiilor lunare prevăzute de buget .

6.Anexele 1 – 5 sunt parte integrală a prezentei decizii .

7.Responsabil pentru realizarea prezentei decizii se desemnează primarul comunei Paşcani.

8.Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2019.

 

Preşedinte al şedinţei,          ________________   ________________

Secretarul consiliului local, ________________    Rodica RĂILEANU

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

                                                                                 Proiect                          

D E C I Z I E

Nr. 06/                                                                                    din   2018

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului

com. Pașcani şi a Primăriei com. Pașcani pentru an .2019.

 

Pentru îndeplinirea sistematică a atribuţiilor delegate prin art. 14, 29, 39 şi 40 ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte,  Consiliul com. Paşcani

DECIDE:

 1. Se aprobă Programul de activitate a consiliului com.Paşcani şi a primăriei com. Paşcani pe an. 2019( conform anexei nr. 1 ) .
 2. Consiliul comunal, aparatul primăriei vor întreprinde măsuri de rigoare pentru realizarea prevederilor programului aprobat.
 3. Consiliul comunal va asigura transparenţa activităţilor realizate şi va examina în cadrul şedinţelor mersul executării programului menţionat.
 4. Controlul executării deciziei se atribuie primarului Vasile GÎRBEA.

 

 

Preşedinte al şedinţei

Secretarul consiliului local                                                Rodica RĂILEANU

 

 

 

 

 

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

Anexă Nr.1

la decizia consiliului

 Nr.06/   din  2018

Programul de activitate a consiliului comunal Pașcani şi a

Primăriei com. Pașcani pentru an. 2018.

Nr.

d/or.

Ativități programate Termen Responsabili pentru pregătire Informaţie
1 2 3 4 5
01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

TRIMESTRUL I

I.Şedinţele consiliului

1. Cu privire la executarea buget. c. Paşcani pe  an. 2018.

2.Cu privire la activitatea primăriei com. Paşcani pe an.2019 şi întocmirea de către primar a unui plan de activitate și acțiuni  pentru  anul 2019 ,

3.Cu privire la examinarea tuturor cererilor prealabile  , petiţilor 

II: Şedinţele  primăriei

1.Cu privire la întocmirea dărilor de seamă lunare , trimestriale

2.Cu privire la întocmirea proiectelor de decizii cons. local

3.Cu examinarea şi soluţionarea  cererilor , petiţilor .

 III: Măsuri organizatorice.

1.Organizarea şi petrecerea sărbătorii „Ziua participanţilor la evenimentele din Afganistan ”

2. Ziua participanţilor pentru apărarea integrităţii statului

3. Organizarea şi petrecerea sărbătorii de 8 Martie.

 

 

 

Ianuarie , Februarie , Martie

 

După necesitate

 

Februarie

Martie

Martie

După necesitate

 

 

 

 

15 februarie

 

2 martie

 

8 martie

 

 

Aparatul primăriei

 

 

 

Aparatul primăriei

Conduc. Instituţ.

Aparatul primăriei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduc.  artistic

Asistentul social

 

 

 

R.Rodica – secretar

V. Gîrbea-primar;

 

 

E. Ciorici – specialist

R.Rodica – secretar

P. Lucaşenco- cond. artistic

Nadejda Onica – asistentsocial

Victor Pascal , coregraf

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

TRIMESTRUL II

I.Şedinţa consiliului.

1. Cu privire la activitatea instituţiilor preşcolare, culturale din teritoriul c. Paşcani.

2.Cu privire la examinarea tuturor cererilor existente.

3. Cu privire la întocmirea planului de acţiuni în legătură cu petrecerea lunarului de înverzire

II. Şedinţele primăriei

1.Cu privire la întocmirea dărilor de seamă lunare , trimestriale

2.Cu privire la întocmirea proiectelor de decizii cons. local

3.Cu examinarea şi soluţionarea  cererilor , petiţilor

4.Cu privire la organizarea și petrecerea adunării generale cu populaţia  com. Paşcani, (de către primar)

5.Cu privire la acţiunile de deschiderea  sezonului sportiv .

6. Cu privire la acţiunile de salubrizare şi înverzire a teritoriului.

III: Măsuri organizatorice

1.Organizarea sărbătorilor „Hramul satului”

2.Organizarea şi petrecerea sărbătorii „Ziua mondială a copilului”

3. Organizarea sărbătorilor Pascale

4. Organizarea sărbătorii naţionale ,, Ziua Drapelului,,

5. Organizarea sărbătorii deschiderii sezonului sportiv.

 

 

Aprilie

Mai

Iunie

 

 

 

 

 

 

 

După necesitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 iunie

 

27 aprilie

 

 

 

 

 

 

Aparatul primăriei

 

Conducătorii instituţiilor

 

 

Conduc.  artistic

Primăria, conducătorii inst.

 

 

V. Gîrbea –primar

R.Răileanu – secretar

E. Ciorici ,specialist

Cond. Instit.,

P.Lucaşenco- conduc.artistic

N.Onica – asistent social

 

 

 

V. Gîrbea , primar

R. Rodica , secretar

E. Ciorici – specialist

Cond. Instit.,

P.Lucaşenco- conduc. artistic

N.Onica- asistent social

Victor Pascal , coregraf

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

TRIMESTRUL III

I. Şedinţa consiliului

1. Cu privire la executarea bugetului c. Paşcani  pe simetrul I-a an.2019.

2. Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor preşcolare, culturale din teritoriul c. Paşcani pentru  activitate în perioada de toamnă-iarnă  2019-2020.

3.Cu privire la examinarea tuturor cererilor existente

II. Şedinţele primăriei

1.Cu privire la întocmirea dărilor de seamă lunare , trimestriale

2.Cu privire la întocmirea proiectelor de decizii cons. local

3.Cu examinarea şi soluţionarea  cererilor , petiţilor

4.Cu privire la participarea la sărbătoarea ,, Ziua cunoştinţelor ,,

5. Cu privire la organizarea sărbătorii naţionale ,, Ziua Independenţei,,

6. Cu privire la organizarea sărbătorii naţionale ,, Ziua Limbii ,,

III.MĂSURI ORGANIZATORICE:

 1. Organizarea sărbătorilor„Ziua  bunicuţelor ”

2.Organizarea sărbătorii naţionale ,, Ziua Independenţii ,,

3. Organizarea sărbătorii naţionale ,, Ziua Limbii,,

 

 

Iulie

August, Septembrie

 

 

 

 

 

 

Septembrie,

 

 

 

 

 

 

1 septembrie

27 august

 

31 august

 

 

 

 

27 august

 

31 august

 

Primarul

Aparatul primăriei

 

Conducătorii instituţiilor,Primarul

 

Conducătorii instituţiilor,

Primarul

Secretarul

Asistentul social

 

 

 

 

V. Gîrbea –primar

R.Răileanu – secretar

Elena Ciorici – specialist

N. Onica- asistent social

 

 

Vasile Gîrbea – primar

Rodica Răileanu, secretar

Elena Ciorici – specialist

Victor Pascal , coregraf

P.Lucaşenco- conduc. artistic

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

TRIMESTRUL IV

I.Şedinţa consiliului

1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului c. Paşcani şi a Primăriei c. Paşcani pe an 2020.

2. Cu privire la executarea bugetului c. Paşcani pe 9 luni ale an. 2019.

3. Cu privire la aprobarea bugetului c. Paşcani pe an. 2020.

4. Cu privire la aprobarea cotelor concrete a impozitului funciar şia impozitului pe bunurile imobiliare

5. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2020

II. Şedinţele primăriei

1.Cu privire la întocmirea dărilor de seamă lunare , trimestriale

2.Cu privire la întocmirea proiectelor de decizii cons. local

3.Cu examinarea şi soluţionarea  cererilor , petiţilor

 

III.MĂSURI ORGANIZATORICE:

1.Organizarea sărbătorilor„Ziua persoanelor în etate ”

2.Organizarea sărbătorilor „Hramul satului”

3.Organizarea sărbătorilor „Ziua persoanelor cu dizabilităţi”

4. Organizarea sărbătorilor de iarnă.

 

 

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 octombrie

 

 

8 noiembrie

3 decembrie

Primarul

 

Aparatul primăriei

 

conducătorii de instituţii bugetare.

Conduc.  artistic

 

 

Vasile Gîrbea – primar

Rodica Răileanu, secretar

Elena Ciorici – specialist

Nadejda Onica – asistent social

P. Lucaşenco

V. Pascal – coregraf

 

 

 

Secretarul consiliului local, ________________Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

Proiect

D E C I Z I E

Nr. 06/                                                                                                                   din  2018

 

Cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea

procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale

funcţionarilor publici a primăriei c. Paşcani.

 

În temeiul art. 36 a  Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 ”Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a procesului de evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale unor funcţionari publici de conducere din primăria com. Paşcani, în temeiul prevederilor art.14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte,  Consiliul comunal Paşcani

DECIDE:

1.Dl  Vasile GÎRBEA, primarul com. Pașcani, în calitate de persoană care exercită funcţia de demnitate publică, în temeiulart. 36  a Legii nr. 158-XVI, va efectua procedura  de evaluare a performanţelor profesionale anuale pentru secretarul consiliului comunal Paşcani –Răileanu Rodica

2.Se stabileşte, că în calitate de evaluator, primarul comunei va evalua performanţele

profesionale ale funcţionarului public de conducere enunţat în p.1 al prezentei decizii prin derularea următoarelor acţiuni:

-stabilirea obiectivelor  şi indicatorilor de performanţă

-completarea fişei de evaluare;

-efectuarea interviului de evaluare;

– stabilirea calificativului de evaluare.

 1. Se stabileşte perioada organizării şi desfăşurării procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public de conducere enunţat în p.1 al prezentei decizii: 15.12.2018- 15.02.2019.
 2. Controlul executării deciziei se atribuie primarului Vasile GÎRBEA.

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,

 

Secretarul consiliului local,                                                 Rodica RĂILEANU

 

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                                                        Proiect

 

D E C I Z I E

Nr.06                                                                                                                       din  2018

Cu privire la aprobarea mărimei plăţilor pentru emiterea

certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire

/desfiinţare pentru an. 2019 de către Primăria com. Paşcani.

 

În conformitate cu art. 14 ,art. 19(4), art. 22(1) a  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu art. 27 a Legii nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie” şi modificările ulterioare la prezenta lege întroduse prin Legea nr.153 din 30.07.2015, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte ,  Consiliul com. Paşcani

DECIDE:

1.Se aprobă stabilirea plăţilor la emiterea documentației privind autorizarea lucrărilor în construcție  pentru anul 2019 de către primărie solicitanţilor/beneficiarilor după cum urmează:

1/1.Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a certificatului de urbanism informativ, solicitantul (beneficiarul) va achita plata în mărime de  50 lei;

1/2. Pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, solicitantul (beneficiarul) va achita plata în mărime de  100 lei.

2.Secretarul consiliului, va aduce la cunoştinţă publică prezenta decizie.

3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie primarului com. Paşcani , dl. Vasile GÎRBEA .

 

Preşedinte al şedinţei,

Secretarul consiliului local,                                                        Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

PROIECT

 

D E C I Z I E

Nr. 06                                                                                                                 din  2018

 

Cu privire la programarea concediului de odihnă

anual a primarului comunei Paşcani pentru an. 2019.

 

În temeiul  art. 82  pct.( 2  ) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte,   Consiliul com. Pașcani

DECIDE:

1.Se aprobă programarea concediului de odihnă anual pentru anul 2019 primarului com.Paşcani,- dl.Vasile GÎRBEA în lunele :   februarie – iunie .

2.Secretarul consiliului local, va aduce la cunoştinţă publică prezenta decizie.

 

 

Preşedinte al şedinţei,

Secretarul consiliului local,_______________ Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

                                                                                                PROIECT

 

D E C I Z I E

Nr.06                                                                                           din     2018

 

Cu privire la  îndeplinirea  atribuţiilor

secretarului consiliului com. Paşcani.

În temeiul  art. 38 pct. 5  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 , avînd în consideraţie volumul zilnic de lucru care se acumulează în perioada plecării secretarului consiliului local în concediu anual sau alte cazuri de lipsă  îndelungată care urmează a fi soluţionate zilnic şi în termeni legali, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept , Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte,  Consiliul com. Paşcani

DECIDE:

1.Se împuterniceşte  doamna  Elena CIORICI – specialist,  să  îndeplinească  o parte din atribuţiile (care vor fi concretizate în dispoziţia emisă de către primar) secretarului consiliului com. Paşcani, dna Rodica RĂILEANU,  pe durata concediului sau altor lipse îndelungate.

2.Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie primarului com. Paşcani.

 

 

Preşedinte al şedinţei,          _______________

Secretarul consiliului local,_______________ Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

PROIECT

DECIZIE

 Nr. 06                                                                                                           din

 

 

Cu privire la  fondarea

 Întreprinderii Municipale ,, SALUBRITATE ”

 

               În temeiul art.14 lit (i)  , art.. 29  lit ( c ) a Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 cu modificările ulterioare, Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,   Legea nr. 246 din 23.11.2017  cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 387 din 06.06.1994 „Cu privire la aprobarea Regulamentului –model al întreprinderii municipale”,  avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţia  Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte, Consiliul comunal Paşcani ,

DECIDE:

1Se fondează Întreprinderea Municipală ,,SALUBRITATE ”

2.Se aprobă valoarea capitalului social  suma de 5000 lei- aportul fondatorului ;

3.Se aprobă sediul întreprinderii pe adresa: raionul Criuleni, comuna Paşcani, satul Paşcani , primăria com. Paşcani str. Sf. Dumitru, nr. 28

4.Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte  primarul comunei Paşcani dl. Vasile Gîrbea .

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui Vasile Gîrbea –primarul com. Paşcani.

 

 

Preşedintele şedinţei

 

Secretar al Consiliului local                                                              Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

__________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                                                              Proiect

DECIZIE

Nr. 06/                                                                                                 din .2018

Cu privire la vînzarea-cumpărarea loturilor

pomicole  din Î. P,, Berpalox”.

În temeiul art.14(2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 –  XVI din 28.12.2006 şi  art. 7  al Legii nr. 1308 – XIII din 25.07.1997 cu modificările ulterioare privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului ,  Hotărîrea Guvernului  nr. 629 din 13.11.1991 cu privire la întovărăşirile pomicole ,examinînd cererea  cet. Osipov Maria   cu privire la vînzarea – cumpărarea loturilor  pomicole din  ÎP,, Berpalox,,  (se anexează), avînd în considerație avizul comisiei  consultative Drept   Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Sociale , Culturale , Turism şi Culte   , Consiliul comunal Paşcani

DECIDE :

 1. Se permite vînzarea – cumpărarea loturilor pomicole următorilor membrii din Î.P,, Berpalox,,

1.1. Se permite vînzarea – cumpărarea lotului pomicol cu nr.cadastral 3147102526 și suprafața  0,0575 ha, la preț de 664,21 lei membrului ÎP,, Berpalox,, cet.Osipov Maria .

1.2. Se permite vînzarea – cumpărarea lotului pomicol cu nr.cadastral 3147102363 și suprafața  0,0567 ha, la preț de 654,97 lei membrului ÎP,, Berpalox,, cet.Bocancea Rusu-Ludmila  .

1.3. Se permite vînzarea – cumpărarea lotului pomicol cu nr.cadastral 3147102531 și suprafața  0,0584 ha, la preț de 674,60  lei membrului ÎP,, Berpalox,, cet.Eni Nicolae .

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează  Ciorici Elena , specialist.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-lui Vasile Gîrbea  –primarul  com. Paşcani.

Preşedinte al şedinţei

Secretar   al Consiliului   local                                        Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                                                                                                                              Proiect

DECIZIE

Nr.06 /                                                                                                                          din

Cu privire la operarea unor modificări

în decizia nr. 05/05 din 21.09.2018 ,, Cu privire

la anualarea planurilor cadastrale a unor terenuri ,,

            În conformitate cu  art. 14 alin ( 2 ) a Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006  , avînd în considerație avizul comisiei consultative Drept , Disciplina , Invățămînt , Protectie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , Turism și Culte , Consiliul comunal Pașcani

DECIDE:

1.Se  modifică decizia nr. 05/05 din 21.09.2018 ,, Cu privire la anularea planurilor cadastrale a unor terenuri ,, în partea pct. 2 prin substituirea sintagmei ,,S- 0,1952 ha,, cu sintagma ,,S- 0,3858 ha,,.

 1. Se modifică decizia nr. 05/05 din 21.09.2018 ,, Cu privire la anularea planurilor cadastrale a unor terenuri ,, în partea pct. 4 prin substituirea sintagmei ,,S- 0,1952 ha,, cu sintagma ,,S- 0,3858 ha,,.

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul com. Pașcani.

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul com. Pașcani.

 

 

Preşedinte al şedinţei

Secretar   al Consiliului local                                                     Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

 

D E C I Z I E  Nr. ____

din _________.2018

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

procedurile de informare, consultare și participare

în procesul decizional.

În scopul asigurării transparenței în procesul decizional, în conformitate cu art.: 3 alin.(1);  8; 14 alin. (2) lit.z 1) și 17 ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia publică locală” , art. 2, lit. (b, c) din Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 ”Privind transparenţa în procesul decizional”, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 ” Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Consiliul comunal Paşcani,

DECIDE:

1.Se aprobă Regulamentul privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional, conform anexei. 1

2.Lista orientativă a părților interesate în procesul de consultare publică desfășurat în cadrul consiliului com.  Paşcani (anexa 2).

3.Se desemnează secretarul Consiliului  comunal Paşcani, coordonator al procesului de consultare publică.

4.Primarul comunei, aparatul de lucru a primăriei, conducătorii de instituții subordonate APL,  vor întreprinde acțiunile de rigoare pentru realizarea integrală și în termen a prevederilor Regulamentului aprobat.

5.Responsabil de îndeplinirea prezentei decizii se desemnează Primarul comunei Paşcani, care va desemna și persoanele responsabile de trasparența în procesul decizional din cadrul primăriei com. Paşcani .

 

Preşedinte al şedinţei,          _____________     _______________

Secretarul consiliului local, _____________    Rodica RĂILEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa Nr.1

la decizia Consiliului comunal Paşcani

nr.____   din_______    2018

 

REGULAMENT

 privind procedurile de informare, consultare și

participare în procesul decizional


 1. DISPOZIŢII GENERALE
 2. 1. Regulamentul privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
 3. 2. Regulamentul stabilește procedurile de organizare a consultărilor publice și are ca scop asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului comunal Paşcani a proiectelor de decizii, elaborate de către Aparatul primăriei, atribuțiile persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică.
 4. Responsabilitatea de asigurare a transparenței în procesul decizional revine Aparatului primăriei/angajaților primăriei, care iau parte la procesul de elaborare a proiectelor de decizii.
 5. În sensul prezentului Regulament sunt utilizate următoarele noţiuni:

–  analiză ex-ante – procesul de identificare a problemei, obiectivului, a eventualelor opţiuni de soluţionare a problemei sau de atingere a obiectivului şi analiza efectelor sau consecinţelor acestor opţiuni până la aprobarea deciziei;

–  informare cu caracter general (în continuare – informare generală) – acţiunea de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul APL(Primărie/Consiliul local) către un public larg, nedefinit, fără a ţine cont de necesităţileşipreferinţele particulare de recepţionare a informaţiei ale unor părţi interesate;

informare cu caracter direcţionat (în continuare – informare direcţionată) – acţiunea de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul APL(Primărie/Consiliul local) către părţi interesate definite prin intermediul mijloacelor de recepţionare a informaţiei indicate de părţile interesate;

–  anunţ privind organizarea consultării publice – informaţia răspândită de APL(Primărie/

Consiliul local) pentru a aduce la cunoştinţă părţilor interesate demararea procesului de consultare publică a unui proiect de decizie;

persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică – funcţionarul public sau angajatul APL (din cadrul primăriei) abilitat cu funcţia de coordonare şi monitorizare a asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizi ;

autor – primarul, aleșii locali (consilierii), funcționarii publici, conducători ai instituțiilor publice din teritoriul comunei, alți specialiști din cadrul APL(primăriei) responsabili de elaborarea proiectului de decizie;

parte interesată – cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, persoanele juridice de drept privat care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;

proces decizional – procedura de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către APL .

 1. Prevederile Regulamentului nu se extind asupra procesului de elaborare a deciziilor și de desfășurare a ședințelor din cadrul autorității publice la care sunt examinate informații oficiale de accesibilitate limitată în condițiile legii, precum și asupra procesului de desfășurare a ședințelor operative convocate de către conducătorii autorității publice.
 2. Primăria comunei Paşcani asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe pagina web oficială a Primăriei comunei Paşcani : www.pascani.md.

7.Atribuțiile persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică:

1) întocmirea listei părților interesate, la inițiativa primarului comunei Paşcani precum și la propunerea părților interesate  (denumirea instituției și conducătorul ei, denumirea asociației constituite în corespundere cu legea, agenți economici din teritoriu,  instituții publice din teritoriu, cetățeni ( cu indicarea denumirii instituței, N.P conducătorului; Numele prenumele cetățenilor , datele de contact ale  acestora)) și actualizarea semestrială a acesteia.

 1. Atribuțiile persoanelor/angajaților din cadrul APL cît și a altor participanți (instituții subordinate APL )responsabile de elaborarea proiectului de decizie (autor/participanți):

1) prezentarea, după caz, la finele fiecărui semestru, a listei părților interesate care pot fi consultate în cazul elaborării proiectelor de decizii;

2) asigurarea, în corespundere cu prevederile Regulamentului a desfășurării consultărilor publice a proiectelor de decizie;

3) respectarea modelului de anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii, conform anexei la Regulament;

4) asigurarea publicării obligatorie pe pagina web a primăriei (prin intermediul persoanei  responsabile din primăriei/ specialistului din cadrul instituției contractante) pentru fiecare proiect de decizie supus consultării publice, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua adoptării deciziei, a următoarelor informații:

– anunțul privind inițierea elaborării deciziei;

– anunțul privind organizarea consultării publice, însoțit de proiectul de decizie și materialele aferente;

– rezultatele consultărilor publice (sinteza recomandărilor);

– după caz, anunțul privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare;

5) întocmirea proceselor-verbale ale întrunirilor publice consultative;

 1. 9. Argumentarea se referă la scopul urmărit de proiectul deciziei, impactul acestuia, compatibilitatea proiectului cu legislaţia în vigoare, prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, alte detalii relevante.
 2. TRANSPARENŢA PROCESULUI DE ELABORARE A DECIZIILOR
  Informarea în procesul decizional
 3. 10. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informării generale, pentru un public larg nedefinit, şi pe calea informării direcţionate, pentru părţi interesate definite, incluse în lista prevăzută în pct. 7 alin. 1) din Regulament, sau alte părţi interesate care au solicitat în scris informarea.
 4. Informarea generală şi cea direcţionată sunt obligatorii în cazul anunţării despre iniţierea elaborării proiectului de decizie şi organizarea tuturor consultărilor publice.
 5. 12. Informarea generală se efectuează prin publicarea obligatorie a informaţiei pe pagina web oficială a Primăriei comunei Paşcani , precum și într-un spațiu accesibil .
 6. Informarea direcţionată se efectuează prin transmiterea informaţiei privind procesul decizional prin intermediul poştei electronice ori expedierea scrisorilor la adresa părţilor interesate sau cea indicată de solicitant.
 7. Informarea publicului cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de decizii se realizează cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de consultarea proiectului de decizie de către persoana responsabilă-autor din cadrul APL.
 8. Pentru facilitarea accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul decizional în cadrul autorităţii publice, pe pagina web oficială a Primăriei comunei Paşcani este creat compartimentul primăria , consiliul local , unde se plasează informaţia cu privire la:

1) regulamentul privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul decizional;

2) informaţia privind numele, prenumele, funcţia şi numărul de contact al persoanei responsabile de procesul decizional în cadrul autorităţii publice;

3) programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care urmează a fi supuse obligatoriu consultării publice;

4) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;

5) anunţurile privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare;

6) anunţurile privind organizarea consultării publice;

7) proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile adoptate;

8) rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor consultative publice, audierilor publice, sinteza recomandărilor);

9) raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decisional;

10) alte informaţii relevante.

 

 

Consultările publice

16.Consultarea publică a proiectului de decizie se organizează în scopul informării și recepționării recomandărilor părților interesate,  de către Aparatul primăriei.

 1. 17. Consultarea publică în cadrul procesului decizional este iniţiată şi desfăşurată de către autorul/autorii /persoanele responsabile/a/proiectului de decizie, cu anunţarea persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică din cadrul primăriei despre fiecare decizie în parte.
 2. 18. Procedura de consultare a proiectului de decizie elaborat se sincronizează cu etapa de avizare a acestuia de către APL(consiliul local/primar) şi instituţiile publice interesate, în conformitate cu legislaţia.
 3. Informaţia despre organizarea consultărilor publice privind proiectul de decizie este redactată în forma unui anunţ, însoţit de proiectul deciziei şi materialele aferente acestuia (note informative comprehensive, studii analitice, analize ex-ante, tabele de concordanţă cu legislaţia comunitară, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc), conform anexei la prezentul Regulament, care va include obligatoriu:

1) argumentarea necesităţii de a adopta decizia;

2) data plasării anunţului;

3) termenul-limită de prezentare a recomandărilor;

4) modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul de decizie;

5) modalitatea consultărilor publice;

6) modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări;

7) numele şi datele de contact (numărul de telefon, adresa poştei electronice, adresa poştală) ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor referitoare la proiectul de decizie supus consultării.

 1. 20. După iniţierea procesului de elaborare a deciziei, persoana responsabilă din cadrul primăriei va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv, conform pct. 6 din prezentul Regulament.

21.Anunțul privind organizarea consultării publice și materialelor aferente sunt făcute publice cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.

 1. Anunţul privind organizarea consultărilor publice poate fi retras de pe pagina web oficială a autorității publice doar după ce va fi plasat un alt anunț despre retragerea proiectului de decizie supus procedurilor de consultare public, indicând motivul.
 2. APL planifică procesul de consultare publică conform următoarelor etape:
  1) determinarea proiectului deciziei care urmează a fi supus consultării publice;

2) identificarea autorului/autorilor ( responsabilului/responsabililor);

3) identificarea părţilor interesate pe domeniile de activitate;

4) selectarea modalităţilor de consultare publică;

5) estimarea costurilor consultării publice;

6) anunţarea organizării consultărilor publice;

7) recepţionarea şi analiza recomandărilor, precum şi întocmirea sintezei recomandărilor, cu acceptarea sau neacceptarea lor;

8) definitivarea proiectului de decizie în baza recomandărilor parvenite.

 1. 24. Modalităţile de consultare publică poate fi utilizată separat sau cumulativ, după cum urmează:

1) solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale;

2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc;

3) organizarea dezbaterilor publice;

4) desfăşurarea audierilor publice;

5) realizarea sondajelor publice;

6) alte modalităţi de consultare publică (audieri publice, consultări publice, dezbateri publice, e.c.t).

 1. 25. APL (primăria) înregistrează toate recomandările părților interesate parvenite pe parcursul desfășurării consultărilor publice a proiectului de decizie și le include în sinteza recomandărilor.
 2. 26. Recomandările verbale sunt reflectate în procese-verbale întocmite de autor, iar cele scrise sau în formă electronică se înregistrează în registrul de intrare a documentelor al autorităţii publice.
 3. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, autoritatea publică poate prelungi termenul de prezentare a recomandărilor.
 4. 28. Dacă, în termenul stabilit la pct. 27 din Regulament, părţile interesate nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră consultat public fără recomandări.
 5. 29. Responsabilul/responsabilii (autorul/autorii) de elaborarea proiectului de decizie, analizează recomandările parvenite împreună cu funcționarii publici și alți specialiști din primărie, după caz, şi decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte, sistematizându-le într-o sinteză privind consultarea proiectului de decizie, întocmită în forma unui tabel. În cazul unei decizii de respingere a recomandărilor, aceasta se argumentează temeinic.
 6. 30. Sinteza recomandărilor recepţionate se plasează pe pagina web oficială a Primăriei com. Drăsliceni şi/sau se afişează la sediul primăriei pe panoul informativ, într-un spațiu accesibil publicului și/ sau se difuzează în mass-media locală, după caz.
 7. 31. În caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de consultare publică, autoritatea public (autorul) care a iniţiat procesul de elaborare, plasează anunţul despre retragere pe pagina web oficială a autorităţii publice, indicând motivul.
 8. 32. După finalizarea consultării publice a proiectului deciziei, autorul întocmeşte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, în care se includ:

a)anunţul de iniţiere a elaborării deciziei/deciziilor;

 1. b) anunţul de organizare a consultării publice;
 2. c) proiectul deciziei/deciziilor;
 3. d) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informaţii relevante);
 4. e) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;
 5. f) recomandările parvenite şi sinteza acestora.

33 În cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării publice, autoritatea publică supune proiectul respectiv consultării publice repetate.

 

III. TRANSPARENŢA PROCESULUI DE ADOPTARE A DECIZIILOR

 

 1. 34. Deciziile adoptate de către autorităţile publice şi supuse consultării publice sunt făcute publice în conformitate cu Legea nr.982din 11.05.2000 privind accesul la informaţieşi pct. 6 din Regulament.
 2. 35. Şedinţele consiliului local în cadrul cărora se examinează şi se adoptată deciziile sunt publice, cu excepţia cazurilor în care la şedinţe sunt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform art. 7 din Legea privind accesul la informaţie. Argumentarea desfăşurării şedinţelor închise va fi făcută publică.
 3. 36. Limitarea accesului persoanelor interesate va fi admisă doar la acele şedinţe sau părţi ale şedinţei în care, conform ordinii de zi, urmează să fie examinate decizii sau comunicate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform Legii privind accesul la informaţie.
 4. 37. Data, ora şi adresa unde se va desfăşura şedinţa publică şi ordinea de zi a acesteia sunt anunţate de autoritatea publică în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare.
 5. 38. Şedinţele publice sunt ţinute, după caz, în cea mai încăpătoare sală din sediul autorităţii publice. Participarea părţilor interesate se asigură în limitele locurilor disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezidează şedinţa, în conformitate cu interesul fiecărei părţi interesate faţă de subiectele examinate în cadrul şedinţei publice.
 6. 39. La şedinţele publice este asigurat accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, care pot retransmite on-line lucrările şedinţelor respective.
 7. 40. Modalităţile de organizare şi participare la şedinţele publice în cadrul Consiliului local se stabilesc în Regulamentul de lucru al ședinței Consiliului, elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului local Paşcani, aprobat de către Consiliu şi sunt aduse la cunoştinţă participanţilor la şedinţă, care sunt obligaţi să le respecte.
 8. 41. Rezultatele şedinţelor respective sunt făcute publice, prin publicarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice.

 

 1. RAPOARTELE PRIVIND TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL
 2. Autoritatea publică (primarul împreună cu aparatul de lucru), va întocmi şi va aduce la cunoştinţa publicului rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:

1) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul anului de referinţă;

2) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;

3) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate;

4) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost contestate pentru nerespectarea prezentului Regulament şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea acestuia.

 1. Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional se elaborează de către persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică din cadrul autorităţii publice, cu participarea tuturor funcționarilor publici și alți specialiști ale acesteia, va fi făcut public nu mai târziu de sfârşitul lunii ianuarie al anului imediat următor anului de referinţă.

 

 

Anexa nr.2

LISTA

părților interesare despre procesul decisional.

1.Gimnaziul Paşcani

2.Grădinița de copii Paşcani ;

3.Grădinița de copii Porumbeni;

4.Biblioteca publică  Paşcani ;

 1. Oficiul medicilor de familie Paşcani ;
 2. Oficiul medicilor de familie Porumbeni .

7.Oficiul Poştal Poştal Paşcani

8.Oficiul Poştal Porumbeni

9.Întreprinderea Municipală Gospodăria Locativ Comunală Porumbeni

 

Secretarul consiliului local, ____________________ Rodica RĂILEANU

 

                                                         

Anexe/Model  nr.1

ANUNȚ

privind inițierea elaborării  deciziei/deciziilor

 

Tipul deciziei /deciziilor(denumirea proiectului);

Documente adiționale;

Persoana responsabilă, date de contact;

Termenul –limită pentru prezentarea recomandărilor:        

Anexe/Model  nr.2

 

SINTEZA

obiecţiilor şi propunerilor(recomandărilor) la proiectul/proiectele/de decizie/decizii

 

Titlul proiectului

 

Obiecția/propunerea/recomandarea

recepționată

 

Autorul Obiecției/propunerii/

Recomandării

 

Poziția subdiviziuni/

autorului

 (acceptarea sau respingerea)

Argumentarea

subdiviziuni/

autorului

(în cazul respingerii)

I. Obiecţiile
II. Propunerile (recomandările)

                                                                                                                                   

 

Anexă/Model nr.3

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

_______________________________________ iniţiază, începând cu data de________________

(denumirea autorităţii publice)

 

consultarea publică a proiectului de decizie etc _________________________________________

(denumirea proiectului)

Scopul proiectului este____________________________________________________________

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ______________________________

_______________________________________________________________________________..

Prevederile de bază ale proiectului sunt _______________________________________________

Beneficiarii proiectului de decizie sunt ________________________________________________

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt__________

_______________________________________________________________________________

Impactul estimat al proiectului de decizie este___________________________________________

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia învigoare______________________

________________________________________________________________________________

(denumirea documentelor relevante)

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare ______________________________________

şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte___________________________

_______________________________________________________________________________

(denumirea documentelor relevante)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de ___________________, pe adresa dnei/dlui______________________________________, pe adresa electronică:____________________, la numărul de telefon________________________ sau pe adresa_____________________________________________________________________

(adresa sediului autorităţii publice)

Proiectul deciziei_________________________________________________________________

(denumirea)

şi notainformativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  criuleni.md. sau la sediul____________________________________________________,

(denumirea autorităţii publice)

situat pe adresa___________________________________________________________________

 

 

Anexe/Model  nr.4

INFORMAȚIE

succindă privitor la inițierea și rezultatele consultării publice a la proiectul de decizie

_________________________________________________________________________

(denumirea proiectului de decizie)

Elaborat de/autor/autori: ____________________________________________________

 

Nr

d/o

INDICATORI Număr Comentarii

 

Notă
1 Numărul total al întrunirilor consultative, inclusiv: Se include numărul ședințelor, dezbaterilor publice desfășurate în scopul selectării recomandărilor din partea societății civile (cetățeni, asociații ,persoane juridice de drept privat care vor fi afectați sau ar putea fi afectați de adoptarea deciziei și care pot influența procesul decisional
1.1 Audieri publice
1.2 Dezbateri
1.3 ședințe ale grupului de lucru
1.4 altele
2 Numărul recomandărilor/propunerilor  recepționate Se va include numărul propunerilor, recomandărilor parvenite exclusiv din partea părților interesate, cu excepția celor parvenite din partea AP
3 Numărul propunerilor/recomandărilor încluse în proiectul de decizie Este reflectat numărul propunerilor care au parvenit din partea părților interesate și luate în considerație la definitivarea proiectului,cu excepția celor parvenite din partea AP
4 Lista părților interesate implicate în procesul de consultare a proiectului Se nclude lista părților interesate cu care a fost consultat proiectul de decizie

(subdiviziunea)

 

 

Secretarul consiliului local, ____________________ Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                                                             Proiect

D E C I Z I E  Nr. ____

din _________.2018

Cu privire la propunerea reparației sectorului

de drum din comuna Paşcani , raionul Criuleni .

 Avînd în consideraţie lansarea Programului  Guvernamental „Drumuri Bune 2 pentru Moldova“,scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 11-10273 din 11.10.2018, în conformitate cu art. 14; 19(4) şi 22(1) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.4 (1) a Legii Nr. 435 din  28.12.2006 “Privind descentralizarea administrativă”, avizul comisiei de specialitate Drept , Disciplina , Invățămînt , Protectie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , Turism și Culte  , Consiliul comunal Paşcani

DECIDE:

1.Se ia act de informaţie de scrisoarea  nr. 11- 10273 din 11.10.2018  a Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova .

2.Se identifică sectorul de drum ……….. din comuna Paşcani s.—– rl. Criuleni  care urmează a fi inclus în proiectul programului Guvernamental ,, Drumuri Bune 2 pentru Moldova,,  cu tipul de intervenţie ……

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează  dl. Vasile Gîrbea – primarul com. Paşcani .

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul com. Pașcani.

Preşedinte al şedinţei,          _____________     _______________

Secretar al  consiliului local, _____________    Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

__________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                 Proiect

 

DECIZIE

Nr. 06/                                                                                                 din .2018

Cu privire la radierea  bunului imobil

cu nr. cadastral 3147106002 şi  S- 0, 2305 ha  .  

În temeiul art.14(2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 –  XVI din 28.12.2006 ,avînd în considerație avizul comisiei  consultative Drept   Disciplină , Învăţămînt , Protecţie Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Sociale , Culturale , Turism şi Culte   , Consiliul comunal Paşcani

DECIDE :

1.Se radiază bunul imobil cu nr. cadastral 3147106002 şi  S- 0, 2305 ha  mod de folosinţă ,,  destinaţie specială   ,, amplasat în extravilanul com. Paşcani , s. Paşcani  , rl. Criuleni  din baza de date grafică deţinută de I.P.,,Agenţia Servicii Publice ,, Serviciul Cadastral Teritorial Criuleni.

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare .

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul com. Pașcani.

 

 

Preşedinte al şedinţei

Secretar   al Consiliului   local                                        Rodica RĂILEANU

 

              Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                                                                               Proiect

D E C I Z I E

                                  

Nr.06/                                                                                                                  din  2018

 

 Cu privire la examinarea cererii cet. Ursu Pavel .

 

Avînd în consideraţie cererea înaintată de  către cet.:Ursu Pavel  (nr.02/1/37- 136 din 14.09.2018 ) cu privire la schimbarea modului de folosinţă  terenului cu nr. cadastral:3147113.409, S-0,035 ha, amplasat în intravilanul s. Porumbeni r -l Criuleni, proprietate privată, studiul pedologic elaborat de Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului, privind determinarea notei/gradului de bonitate a terenului, stabilită în mărime de:  38 puncte , transferarea de către sus-numit în bugetul com. Paşcani a mijloacelor băneşti în sumă de: 26432 lei, compensarea pierderilor cauzate pentru  excluderea terenului sus-menționat din circuitul agricol, achitate la contul bugetului local în sumă de 26432,00, extrasul din registrul bunurilor imobile, planul cadastral al terenului, schema de amplasare a imobilului şi a reţelelor edilitare avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat, în conformitate cu art.: 10 și 71 ale Codului Funciar aprobat prin Legea nr. 828 din  25.12.1991,  art.: 14 alin.(2) lit.e); art.19 alin.(4) și art. 22(1)  ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privin administraţia publică locală’’, art.: 11;12 și 14 ale Legii nr. 1308 din 25.07.1997 “Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”, pct.: 10; 27 alin.(2); 30 31 şi 34 ale Hotărîrei Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de trasmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri“,  avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate, consiliul c. Paşcani

DECIDE:

1.Se ia act de informaţie a cererii înaintate de către cet.:Ursu Pavel  .

2.Se aprobă cet.: Ursu Pavel  , schimbarea modului de folosinţă a  terenului proprietate privată cu nr. cadastral:3147113.409, S-0,035 ha, amplasat în intravilanul s. Porumbeni , raionul Criuleni  din  teren ,,grădină,, în teren ,,pentru construcții” .

 1. Se obligă cet. Ursu Pavel să se adreseze către I.P.,,Agenţia Servicii Publice ,, Serviciul Cadastral Teritorial Criuleni , pentru întroducerea modificărilor necesare în Registrul bunurilor imobile .

4.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie primarului.

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,          ________________

Secretarul consiliului local, ________________    Rodica Răileanu

 

              Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

Republica Moldova

Raionul Criuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                                                                   Proiect

DECIZIE

            Nr.06/                                                                                                   din  2018

   Сu privire la examinarea cererii SRL,,Alex Service Cass  .

În conformitate cu art.14( 2)  din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006  , Hotărîrea Guvernului nr.306 din 30.03.2000  despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor, avînd în consideraţie cererea directorului SRL,,Alex Service Cass  nr.02/1/37-148  din 18.10.2018  cu privire la permiterea construcţiei unui garaj din materiale uşor demontabile pentru repararea autovehicurilor   şi a avizului comisiei de specialitate specialitate Drept, Disciplină , Învăţămînt, Protecţie Socială, Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte , Consiliul comunal Paşcani

DECIDE:

1.Se ia act de informaţie de cererea SRL,,Alex Service Cass   .

2.Se permite proiectarea   şi construcţia unui garaj  din materiale uşor demontabile pentru repararea autovehicurilor  pe terenul cu nr. cadastral 3147113108  cu S –  0,1191 ha , mod de folosinţă ,, pentru construcţii ,,  amplasat în intravilanul s. Porumbeni, rl. Criuleni .

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se  desemnează , primarul com. Paşcani , Vasile Gîrbea.

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează  primarul com. Paşcani , Vasile Gîrbea.

 

 

Preşedinte al şedinţei

Secretar al consiliului local                                        Rodica RĂILEANU

 

Republica Moldova

RaionulCriuleni

Consiliul COMUNAL

PAŞCANI

Республика Молдова

Криулянский район

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПАШКАНЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MD-4834 s. Paşcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238

E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945

                                                                                                                     Proiect

DECIZIE

          Nr. 06/                                                                                          din 2018                                                 

Cu privire la aprobarea cadastrului funciar

la data de 01.01.2019.

În temeiul  Hotărîrii Guvernului nr. 24 din 11.01.1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar,în conformitate cu art.10 din Codul Funciar și  Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept, Disciplină,Învățămînt, Protecție Socială,Cultură și Sport, Activități Social Culturale, Turism și Culte  Consiliul com. Paşcani

DECIDE:

1.Se aprobă Cadastrul Funciar la data de 01.01.2019 a primăriei comunei Pașcani conform dării de seamă din data de 01.01.2018 cu  suprafața totală de 2541,2 ha pînă la reinventarierea terenurilor.

 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează- specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare..
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile GÎRBEA  –primarul  com. Paşcani .

 

 

Preşedinte al şedinţei

Secretarul consiliului local                                                  Rodica RĂILEANU

 

                                                                                         

                                          Proiect

DECIZIE

Nr.06 /                                                                                                                          din

Cu privire la   examinarea schemei teren aferent

( studiu de fundamentare ) proiect nr. 122/2018.

            În conformitate cu art.1 ( 2 ) , art. 3 ( a ) , art. 8 ( 1 ) lit. a , art. 10 ,  art. 9, art. 12 , art. 17 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004, art. 14, al. (2) lit. b) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea nr. 61 din 29.01.1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile  , avînd în consideraţie schema teren aferent ( studiu de fundamentare ) proiect nr. 122 / 2018 elaborată de S.C. ,,SIMI- PROIECT,, S.R.L. avizul comisiei consultative Drept , Disciplina , Invățămînt , Protectie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , Turism și Culte , Consiliul comunal Pașcani

DECIDE:

1.Se  ia act de cunoştinţă de schema teren aferent ( studiu de fundamentare ) proiect nr. 122/2018.

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare .

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul com. Pașcani.

 

 

Preşedinte al şedinţei

Secretar   al Consiliului local                                                     Rodica RĂILEANU

 


Proiect
DECIZIE Nr. 01/                                                                                din   27.01.2018

Cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune ÎMGLC,,Porumbeni,,  .

În temeiul art.: 14(2) lit (b ) (c ), a  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,   art. 9 , 14 lit . (b ) a Legii nr. 121 – XVI din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice ,   art.3 , 4 (1), 8 a Legii nr. 523 – XIV  din 16 .07.199 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale ,Hotărîrii Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică ,avizul  comisiei consultative Drept , Disciplina , Invăţămint , Protecţie Sociala , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte Consiliul comunal Paşcani

DECIDE:

1.Se aprobă  transmiterea în gestiune ÎMGLC,,Porumbeni,, următoarelor bunuri

1.1.Ţavă  de apă  -1540 m în sumă de 294140,00 lei .

1.2 Reductor -1 buc. în sumă de 15200 lei .

 1. Se constituie comisia de transmitere a bunurilor sus menţiuonate , în următoarea componenţă :

–  Ajder Ion , consilier , preşedintele comisiei

– Butucea Eugeniu, consilier ,secretarul comisiei

Membrii comisiei :

– Lupaşco Ilie , consilier

– Lucaşenco Nicolae , consilier

-Gheorghe Capăţîna , administrator al ÎMGLC,, Porumbeni ,,

comisia va  perfecta actele de transmitere şi va efectua transmiterea bunurilor respective , în teremen de 10 zile calendaristice .

 1. Actul de transmitere va fi aprobat în teremen de 10 zile calendaristice de la data prezentării acestora de comisia de transmitere .

4.Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dl. Vasile Gîrbea  –primarul com. Paşcani.

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea –primarul     com. Paşcani.

Total  consilieri  -11;  Din ei prezenţi – :

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului                                           Rodica RĂILEANU


Proiect DECIZIE Nr. 01/                                                                                din   27.01.2018

,, Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe ,,

În temeiul  art. 14  al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998  , în legătură cu determinarea inutilizabilităţii mijloacelor fixe şi ineficienţei reparaţiei lor precum şi pentru perfectarea documentelor necesare pentru casarea mijloacelor fixe  , avînd în consideraţie  procesul – verbal nr. 1 din  29.01.2018 al comisiei de casare instituită prin dispoziţia nr. 58 A/B   din data de 27.11.2017,, Cu privire la inventarierea mijloacelor fixe , bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti ,  avizul  comisiei consultative Buget , Economie şi Finanţe  ,Consiliul comunal Paşcani DECIDE :

 1. Se aprobă casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe conform procesului verbal nr. 1 din 29.01.2018  ( anexa nr. 1) se anexează  .

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Ana Poiană , contabil – şef .

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul comunei Paşcani .

Total consilieri – 11 , din ei prezenţi

Preşedintele  şedinţei

Secretar al Consiliului comunal Paşcani                                                 Rodica RĂILEANU


Proiect DECIZIE Nr. 01/                                                                                din   27.01.2018

Cu privire  la schimbarea modului de folosinţă

a  terenului cu nr. cadastral  3147107002 şi S-  2,1956 ha .

În conformitate cu art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,  Codul nr. 828 din 25.12.1991  Codul Funciar ,  Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25. 10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere , schimbarea a drestinaţiei şi schimb de terenuri , Anexa nr. 5 din Instrucţiunea  Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22.06.2005 ,, Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a dreprurilor asupra lor,,. având în consideraţie  avizul  comisiei de specialitate Drept , Disciplina , Invățămînt , Protectie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , Turism și Culte  Consiliul comunal Paşcani    DECIDE:

1.Se aprobă schimbarea modului de folosinţă a terenului de pămînt cu nr. cadastral 3147107002 cu S- 2,1956  ha din,,  neproductive,, în ,, pentru exploatări miniere,,

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează –Ciorici Elena , specialist

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-luiVasile Gîrbea  –primarul   com. Paşcani.

 

Total consilieri- 11;  Prezenţi:

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului                                     Rodica RĂILEANU


Proiect DECIZIE Nr. 01/                                                                                din   27.01.2018

Cu privire la anularea planului geometric  .

În conformitate cu art.14 al Legii  nr. 436 – XVI din 28 12. 2006 ,, Privind administraţia publică locală,  Legea nr. 91 – XVI din 05.04.2007 ,, Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor ,, art. 10 din Codul Funciar nr. 828 din  25.12.1991, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţie  Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte  Consiliul comunal Paşcani DECIDE :

 1. Se aprobă anularea planului geometric a bunului imobil teren mod de folosinţă,, agricol,, cu nr. cadstral 3147107001 şi S – 0,08 ha proprietate a  APL Paşcani amplasat  în extravilanul comunei  Pașcani , rl. Criuleni .
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Ciorici Elena – specialist .
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile GÎRBEA –primarul     com. Paşcani .

Total consilieri – 11:  , din ei prezenţi- .

Preşedinte al şedinţei

Secretar   al Consiliului local                                                          Rodica RĂILEANU


Proiect DECIZIE Nr. 01/                                                                                din   27.01.2018

,,Cu privire la executarea bugetului com. Paşcani  pentru anul  2017”

       În temeiul  art . 29 (4 )  al Legii nr. 397 – XV DIN 16.10.2003 , privind finațele publice locale  , art. 14 (2) , lit . n , art. 22 al Legii nr. 436 – XVI  din 28.12.2006  ,, privind administrația publică locală , avînd în  consideraţie raportul  privind executarea bugetului primăriei com. Paşcani  pe anul 2017 prezentat de contabilul– şef , dna Ana Poiană , a avizului comisiei de specialitate Buget , Economie și Finanțe, Consiliul comunal Pașcani DECIDE :

1.Se ia act de informație  de raportul dnei Poiană Ana – contabil șef privind executarea bugetului comunei Pașcani pentru anul 2017.

2.Se aprobă executarea bugetului com. Pașcani pentru anul 2017  la ,, Venituri ,, mijloace de bază în sumă de 9759361,96  mii lei și la Cheltuieli în sumă de 10999942,25  mii lei .

3.Prezenta decizie pentru executare se atribuie dnei Poiană Ana – contabil șef .

4.Controlul îndeplinirii prezentei decizii , se atribuie primarului , V. GÎRBEA .

Total consilieri -11, din prezenți –  ;

Preşedinte al şedinţei                                                               Veaceslav POPA

Secretar al Consiliului comunal                                               Rodica RĂILEANU


Proiect DECIZIE Nr. 01/                                                                                din   27.01.2018

Cu privire la acordarea ajutorului material.

În conformitate cu art. 14 din Legea 436 –  XVI  din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi prevederile art. 8 al  Legii privind finanţele publice locale  nr. 397 – XV din 16.10.2003  şi  Decizia Consiliului local Paşcani nr. 18/06 din  07.12.2017  ,, Cu privire cu privire la aprobarea bugetului comunei Paşcani pentru an. 2018,,  avînd în consideraţie cererea depusă de către cet. Lebedev Maria  privind acordarea ajutorului financiar  ( se anexează ),  a avizului  comisiei de specialitate Buget Economie şi Finaţe , Consiliul comunal Paşcani  DECIDE :

1.De a acorda ajutor material  familiei social vulnerabile  Lebedev Maria în sumă de …… mii lei .

2.Sursa de acoperire a acestor cheltuieli – fondul de rezervă de la ECO 272.600 Ajutor material.

3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Ana Poiană ,contabil – şef.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se  desemnează dl.  Vasile Gîrbea ,primarul com. Paşcani.

Total consilieri-  11:   din ei prezenţi  –  ;

Preşedinte  al ședinței

Secretar  al Consiliului local                                    Rodica RĂILEANU

 


 

PROIECT DECIZIE Nr. 01/                                                                                        din   27.01.2018

Cu privire la examinarea cererii cet. Macarenco Ivan .

        In conformitate cu prevederile art. 14 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd cererile despuse ( se anexează ) avînd în considerație avizul comisiei de specialitate Drept, Disciplină,Învățămînt, Protecție Socială,Cultură și Sport, Activități Social Culturale, Turism și Culte, Consiliul comunal Pașcani

DECIDE :

1.Se ia act de informație de cererea   cet. Macarenco Ivan.

2.

 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează – Vasile Gîrbea , primar .
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii de desemnează dl. Gîrbea Vasile, primar.

Total consilieri -11. Prezenți –

Președintele ședinței

Secretar al Consiliului local                                                       Rodica RĂILEANU

 


 

Proiect        \D E C I Z I E  Nr. 01/                                                                            din 27.01.2018

Cu privire la operarea unor  modificări  în decizia nr. 18/ 13 din 07 .12.2017,, Cu privire la

  aprobarea Regulamentului privind plata premiului

anual şi suplimentelor la salariu persoanelor care deţin funcţie de

demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care

efectuiază deservirea tehnică în Primăria comunei Paşcani.

 În scopul executării prevederilor art. 40 şi 42 a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 “Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, în baza art.8, art.32, alin.6 ) din Legea nr.355 din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, art. 9 alin (5) din Legea nr.48 din 22.03.2012 ”Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”, în conformitate cu prevederile art.:14 ; 19(4) şi  22(1) a  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, pct. 9 din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 ”Privind salarizarea funcţionarilor publici” cu modificările ulterioare”,  avînd în consideraţie avizul Comisiei  Consultative  Buget , Economie şi Finanţe , Consiliul comunal Pașcani

DECIDE:

1.Se modifică decizia nr. 18/13 din 07.12.2017 în partea capitolului  II al Regulametului privind plata premiului anual şi suplimentelor la salariu persoanelor care deţin funcţie de demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică în Primăria comunei Paşcani după sintagma ,,  premiul anual şi suplimentele la salariu se vor acorda din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv,, prin excluderea sintagmei ,, sau veniturile suplimentare a taxelor şi impozitelor locale ,,.

2.Prezenta decizie pentru executare, se atribuie contabilului-şef al primăriei ,dna Poiană Ana .

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribue primarului – Vasile Gîrbea .

Total consilieri:11, Prezenţi:

Preşedinte al  şedinţei

Secretar al  Consiliului comunal                               Rodica RĂILEANU

 


Proiect  DECIZIE Nr.01/                                                                                         din  27.01.2018

Cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 18/04

din 07.12.2017  „Cu privire la aprobarea  cotelor concrete  a

impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

pentru anul 2018”.

 În scopul asigurării părţii de venit a bugetului  local, în conformitate cu art. 14(2) lit.( a ), art.19 (4), art. 22(1) a Legii nr. 436-XVI din 28. 12. 2006 “Privind administraţia publică locală” ,  în temeiul Legii nr.1056- XIV din 16. 06. 2000 “ Pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul   Fiscal (Impozitul pe bunurile imobiliare ) cu modificările ulterioare efectuate prin Legea nr. 108  din 17. 12. 2009 ,în conformitate cu art. 171 alin. (4) , art 297 alin.(4), prin Legea  cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 , Titlul VII a Codului  Fiscal , avînd în considerație informația prezentată de dna Ciorici Elena- specialist şi avizul comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul  com. Pașcani DECIDE :

1.Se modifică decizia nr. 18/04 din 07.12.2017  „Cu privire la aprobarea  cotelor concrete  a

impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018” în partea anexei nr.1

şi anume prin excluderea pct. aI) cu următorul conţinut ,,  terenurile atribuite de către autoritatea administrației publice locale ca loturi de pe lîngș domiciliu și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organelle cadastrale teritoriale conform valorii estimate :– 4 lei pentru 100 m.p.,,

2.Prezenta decizie pentru îndeplinire se atribuie dnei Ciorici Elena, specialist.

3.Comisia pentru Buget ,Economie și Finanțe, va ține la control  îndeplinirea prevederilor prezentei decizii.

Total consilieri: -11, Prezenți-

Preşedinte  al şedinţei

Secretar al Consiliului local                                                               Rodica RĂILEANU


                                                                                                                                                         Proiect    D E C I Z I E Nr. 01/                                                        din 27.01.2018

Cu privire la  operarea unor modificări şi completări

în decizia nr.2/05 din 20.07.2007 ,, Cu privire la aprobarea listei

străzilor în comuna Paşcani ,,

În conformitate cu prevederile art.:14, a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legea nr. 151 din 14.07.2017,, Cu privire la sistemul de adrese ,, , Hotărîrii Guvernului nr. 1518 din 17.12.2003 despre Crearea sistemului informational automatizat ,,Registrul de stat al unităţilor administrative – teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei,,  avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţie  Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte  , Consiliul comunal Pașcani

DECIDE:

1.Se modifică decizia nr. 2/05 din 20.07.2007 ,, Cu privire la aprobarea listei străzilor în comuna  Paşcani,, în partea anexei ce prevede lista străzilor atribuirea adreselor , aprobarea planului de adrese şi segmentelor de stradă în s. Paşcani şi anume prin substituirea următoarelor sintagme :

,,Strada Dmitri Cantemir,, ,,Sf. Dumitru,, ,,Gheorghi Asachi,, ,,M. Eminescu ,,  cu sintagmele ,, str. Dimitrie Cantemir,, ,,Sfîntul Dumitru,, ,,Gheorghe  Asachi ,, ,,Mihai Eminescu ,,

2.Se modifică decizia nr. 2/05 din 20.07.2007 ,, Cu privire la aprobarea listei străzilor în comuna  Paşcani,, în partea anexei ce prevede lista străzilor atribuirea adreselor , aprobarea planului de adrese şi segmentelor de stradă în s. Porumbrni  şi anume prin  substituirea  următoarelor sintagme : ,,str. 27 August ,, N.Testemiţeanu ,, M. Eminescu ,, cu sintagmele,, 27 August 1989,, , ,,Nicolae Testimiţeanu ,,,, Mihai Eminescu ,, .

 1. Se completează decizia nr. 2/05 din 20.07.2007 ,,Cu privire la aprobarea listei străzilor în comuna Paşcani ,, (conform anexei nr. 2 ).

 4.Prezenta decizie pentru executare, se atribuie primarului comunei Paşcani , Vasile Gîrbea .

5.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribue primarului – Vasile Gîrbea .

Total consilieri:11, Prezenţi:

Preşedinte al  şedinţei                                                Secretar al  Consiliului comunal                               Rodica RĂILEANU


 

Proiect  DECIZIE Nr . 01/                                                                                     din  27.01.2018

Cu privire la  rectificarea bugetului

 comunei Paşcani  pe anul 2018 .

Examinînd chestiunea  cu privire la distribuirea soldului disponibil la 01.01.2018  din primăria comunei Paşcani  în conformitate  cu art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale  și art.14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația  publică locală,  art. 9  pct. 5  din Legea nr. 48  din 22 .03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici ,, avînd în consideraţie avizul  comisiei de specialitate Buget, Economie și Finanțe, Consiliul local Pașcani DECIDE:

1.1.Se alocă din soldul disponibil de la 01.01.2018 suma de 1195884.48  pentru :

1.2.Achitarea lucrărilor adăugătoare de reparație la oficiul poștal și sala de audiență din s.Porumbeni conform devizului suma de 119965,72 lei;

1.3.Achitarea lucrărilor interioare oficiul  Poștal s.Pașcani conform devizului suma de 74797,84 lei;

1.4.Achitarea reparației sistemului de încălzire a primăriei conform devizului suma de 60510,29 lei.

6.Achitarea lucrărilor de profilaxie a iluminatului public  conform devizului în sumă de 56122,56 lei.

 1. Achitarea lucrărilor de întreținere a iluminatului public (5562,02×12 luni ) în sumă de 66744,24 lei.
 2. Achitarea serviciilor de proiectare a Oficiului medici de familie din s.Porumbeni în sumă de 159500 lei.
 3. Achitarea a 50 persoane a câte 100 lei care va dona sânge suma de 5000.00 lei.
 4. Achitarea lucrărilor a sistemului monitorizare video pe s.Pașcani în sumă de 179007,55 lei,
 5. Achitarea datoriei SRL DIGITALENTER (complex de joacă) în sumă de 27726,16 lei gr.Pașcani;
 6. Achitarea apei la gr.Pașcani pe anul 2018 în sumă de 15000,00 lei.
 7. Achitarea datoriei SRL ,,ADI STIL,, în sumă de 7145,65 lei.
 8. Achitarea lucrărilor de reparație a sistemului de încălzire grădinița Porumbeni( punctul Medical s.Porumbeni) în sumă de 46570,77 lei .
 9. Premierea primarului și funcționarilor publici :

ECO 211180 suma de 49566,00lei

ECO 212100 suma de 11400,18lei

ECO 212210 suma de2230,47 lei

 1. Hrana copiilor suma de 42840,00lei.
 2. Procurarea jucăriilor gr.Porumbeni în sumă de 5757,05 lei.
 3. Achitarea lucrărilor de reparație a acoperișului OMF s.Pașcani suma de 266000,00 lei.

2.Executarea prezentei decizii se atribuie primarului com. Paşcani  dlui Vasile Gîrbea

 1. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se atribuie comisiei de specialitate Buget Economie şi Finanţe .

Total consilieri -11, din prezenți –  ;

 

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului comunal                                                      Rodica RĂILEANU


Proiect       DECIZIE Nr.01/                                                                                 din 27.01.2018

,,Cu privire la executarea bugetului  com. Paşcani  pentru anul  2017”

       În temeiul  art . 29 (4 )  al Legii nr. 397 – XV DIN 16.10.2003 , privind finațele publice locale  , art. 14 (2) , lit . n , art. 22 al Legii nr. 436 – XVI  din 28.12.2006  ,, privind administrația publică locală , avînd în  consideraţie raportul  privind executarea bugetului primăriei com. Paşcani  pe anul 2017 prezentat de contabilul– şef , dna Ana Poiană , a avizului comisiei de specialitate Buget , Economie și Finanțe, Consiliul comunal Pașcani DECIDE :

1.Se ia act de informație  de raportul dnei Poiană Ana – contabil șef privind executarea bugetului comunei Pașcani pentru anul 2017.

2.Se aprobă executarea bugetului com. Pașcani pentru anul 2017  la ,, Venituri ,, mijloace de bază în sumă de 9759361,96  mii lei și la Cheltuieli în sumă de 10999942,25  mii lei .

3.Prezenta decizie pentru executare se atribuie dnei Poiană Ana – contabil șef .

4.Controlul îndeplinirii prezentei decizii , se atribuie primarului , V. GÎRBEA .

Total consilieri -11, din prezenți –  ;

Preşedinte al şedinţei                                                               Veaceslav POPA

Secretar al Consiliului comunal                                               Rodica RĂILEANU


Proiect DECIZIE Nr. 01/                                                                             din   27.01.2018

Cu privire la anularea planului geometric  .

 În conformitate cu art.14 al Legii  nr. 436 – XVI din 28 12. 2006 ,, Privind administraţia publică locală,  Legea nr. 91 – XVI din 05.04.2007 ,, Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor ,, art. 10 din Codul Funciar nr. 828 din  25.12.1991, avînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate Drept ,Disciplină, Învăţămînt,Protecţie  Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte  Consiliul comunal Paşcani DECIDE :

 1. Se aprobă anularea planului geometric a bunului imobil teren mod de folosinţă,, agricol,, cu nr. cadstral 3147107001 şi S – 0,08 ha proprietate a  APL Paşcani amplasat  în extravilanul comunei  Pașcani , rl. Criuleni .
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Ciorici Elena – specialist .
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile GÎRBEA –primarul     com. Paşcani .

Total consilieri – 11:  , din ei prezenţi- .

Preşedinte al şedinţei

Secretar   al Consiliului local                                                          Rodica RĂILEANU


 

PROIECT   Nr. 01/                                                                                                         din 27.01.018

D E C I Z I E

Cu privire  la schimbarea modului de folosinţă

a  terenului cu nr. cadastral  3147107002 şi S-  2,1956 ha .

În conformitate cu art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,  Codul nr. 828 din 25.12.1991  Codul Funciar ,  Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25. 10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere , schimbarea a drestinaţiei şi schimb de terenuri , Anexa nr. 5 din Instrucţiunea  Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22.06.2005 ,, Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a dreprurilor asupra lor,,. având în consideraţie  avizul  comisiei de specialitate Drept , Disciplina , Invățămînt , Protectie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , Turism și Culte  Consiliul comunal Paşcani    DECIDE:

1.Se aprobă schimbarea modului de folosinţă a terenului de pămînt cu nr. cadastral 3147107002 cu S- 2,1956  ha din,,  neproductive,, în ,, pentru exploatări miniere,,

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează –Ciorici Elena , specialist

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-luiVasile Gîrbea  –primarul   com. Paşcani.

 

Total consilieri- 11;  Prezenţi:

  

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului                                     Rodica RĂILEANU


 

Proiect DECIZIE  Nr.01/                                                                             din 27.01.2018

,, Cu privire la casarea bunurilor uzate

raportate la mijloace fixe ,,

În temeiul  art. 14  al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998  , în legătură cu determinarea inutilizabilităţii mijloacelor fixe şi ineficienţei reparaţiei lor precum şi pentru perfectarea documentelor necesare pentru casarea mijloacelor fixe  , avînd în consideraţie  procesul – verbal nr. 1 din  29.01.2018 al comisiei de casare instituită prin dispoziţia nr. 58 A/B   din data de 27.11.2017,, Cu privire la inventarierea mijloacelor fixe , bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti ,  avizul  comisiei consultative Buget , Economie şi Finanţe  ,Consiliul comunal Paşcani DECIDE :

 1. Se aprobă casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe conform procesului verbal nr. 1 din 29.01.2018  ( anexa nr. 1) se anexează  .

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Ana Poiană , contabil – şef .

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul comunei Paşcani .

 

Total consilieri – 11 , din ei prezenţi

 

Preşedintele  şedinţei

Secretar al Consiliului comunal Paşcani                                                 Rodica RĂILEANU

 


 

PROIECT D E C I Z I E Nr.01/                                                                                 din 27.01.2018

Cu privire la transmiterea bunurilor

   în gestiune ÎMGLC,,Porumbeni,,  .

În temeiul art.: 14(2) lit (b ) (c ), a  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,   art. 9 , 14 lit . (b ) a Legii nr. 121 – XVI din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice ,   art.3 , 4 (1), 8 a Legii nr. 523 – XIV  din 16 .07.199 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale ,Hotărîrii Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică ,avizul  comisiei consultative Drept , Disciplina , Invăţămint , Protecţie Sociala , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte Consiliul comunal Paşcani

DECIDE:

1.Se aprobă  transmiterea în gestiune ÎMGLC,,Porumbeni,, următoarelor bunuri

1.1.Ţavă  de apă  -1540 m în sumă de 294140,00 lei .

1.2 Reductor -1 buc. în sumă de 15200 lei .

 1. Se constituie comisia de transmitere a bunurilor sus menţiuonate , în următoarea componenţă :

–  Ajder Ion , consilier , preşedintele comisiei

– Butucea Eugeniu, consilier ,secretarul comisiei

Membrii comisiei :

– Lupaşco Ilie , consilier

– Lucaşenco Nicolae , consilier

-Gheorghe Capăţîna , administrator al ÎMGLC,, Porumbeni ,,

comisia va  perfecta actele de transmitere şi va efectua transmiterea bunurilor respective , în teremen de 10 zile calendaristice .

 1. Actul de transmitere va fi aprobat în teremen de 10 zile calendaristice de la data prezentării acestora de comisia de transmitere .

4.Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dl. Vasile Gîrbea  –primarul com. Paşcani.

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea –primarul     com. Paşcani.

Total  consilieri  -11;  Din ei prezenţi – :

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului                                           Rodica RĂILEANU